CESThailand

Hotline: 090-929-6864 Email: sale3@cesthailand.com

CESThailand.com

บริษัท ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด ยินดีให้บริการ ให้ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน ให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ดิน น้ำ ปล่องระบายอากาศ ทั้งที่มีการเผาไหม้และไม่มีการเผาไหม้ (Stack, Air Emission) มลพิษในบรรยากาศ (Ambient Air ) ตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมใน แสงสว่าง ความดังเสียง ความร้อน ฝุ่นละออง สารเคมี รับติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงรับจัดทำรายงานการตรวจติดตามผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring report)

OUR SERVICES

STACK MONITORING

บริการตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศ

WORKPLACE MONITORING

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน

AMBIENT AIR MONITORING

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน

WATER AND WASTE WATER

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

EIA MONITORING REPORT

บริการจัดทำรูปเล่ม

MONITORING WELL SERVICE

บริการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวังน้ำใต้ดิน