SERVICES

ตรวจวัดวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ

น้ำดี น้ำเสีย และน้ำใต้ดิน

ตรวจวัดวิเคราะห์ คุณภาพดิน

ดินชั้นบน ดินชั้นล่าง

ตรวจวัดวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อมในการทำงาน

แสงสว่าง ระดับเสียงดัง ความร้อน ฝุ่นละออง สารเคมี

ตรวจวัดวิเคราะห์ปล่องระบาย Stack Emission

ทั้งแบบมีการเผาไหม้ และไม่มีการเผาไหม้